7 වන ශ්රේණියේ ළමුන්ගේ වැඩමුළුව

අපගේ වැඩමුළුව කෙටි ආලෝකය මත පදනම් විය.

  1. ඔබගේ සිහින සැබෑ කර ගැනීම සහ එම සිහින සැබෑ කර ගැනීම සඳහා සංවිධානය කර ගන්නේ කෙසේද යන්න
  2. ශාරීරිකව හා චිත්තවේගාත්මකව ශරීර ආරක්ෂාව සහ ඔබට ආරක්ෂා කළ හැකි ආකාරය.