අප අමතන්න

දුරකථන: +94 (0) 114 848 856
ලිපිනය: No.599/1/A/1, Akuregoda Road, Pelawatte, Battaramulla, 10120, Sri Lanka

මිලානි සල්පිතිකෝරාළ
නීතිවේදී & ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්
දුරකථන: +94 (0) 114 848 856 ජංගම දුරකථනය: +94 (0) 777 388 212
milani@childprotectionforce.org

නෙලුම් රණතුංග
නීතිවේදී & ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්
දුරකථන: +94 (0) 114 848 856 ජංගම දුරකථනය: +94 (0) 769 477 880
nelum@childprotectionforce.org

පරිපාලන නිලධාරී
දුරකථන: +94 (0) 114 848 856 ජංගම දුරකථනය: +94 (0) 769 477 883
admin@childprotectionforce.org