අපගේ අරමුණ වනුයේ, ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාත ආවරණය වන පරිදි, ළමා වැරදිකරුවන් සහ සැකපිට නිතිය හමුවට ඉදිරිපත් කෙරෙන ළමා සැකකරුවන් සඳහා නීති සහය හා අනුබදුනු නීති උපදෙස් ලබා දී, ඉතාමත් නරක ආකාරයේ ළමා උපයෝජනය, අපයෝජනය හා අතහැර දැමිම් හරහා අනතුරට භාජනය විය හැකි දරුවන්, ඒවායින් වැලක්වීමට, ආරක්ෂා කිරීමට හා පුනුරුත්තාපනය කිරීමට රජයට සහය වීමයි.

ව්‍යාපෘතියෙන් බලාපොරොත්තුවන ප්‍රතිඵලය:

  • ඉක්මන් අධ්‍යාපනය
  • ළමයෙකු නීති පද්ධතියට ඇතුළුවූ විට දරුවා සම්බන්ද ක්‍රියාපටිපාටිය ඉක්මන් කිරීම
  • ළමයින් අරක්ෂකිරීමේ හා නීති ගැටළු වලදී ළමයින් හට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීම පිලිබඳ අදාල බලධාරීන් හා ආයතන දැනුවත් කිරීම.
  • ළමයින්ගේ මානසික තත්වය, නීති ක්‍රියාපටිපාටිය තුලදී ආරක්ෂා කිරීම
  • අතවරයට, අපයෝජනයට, අත්හරිමකට,හිරිහැරයකට ලක්වන කිසිදු ළමයෙකු කිසිඳු ආකාරයේ තෝරාගැනීමට ලක් නොකර, සියලු දෙනා හට සේවය ලබා දීම.
  • සියලුම අධිකාරීන්, ජනතාව, හා ආයතන ළමා සුභසාදනය වෙනුවෙන් ඵලදායි ලෙස සංවිධානය වීම සහතික කිරීම.