දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව පිලිබඳ කොන්දේසි විරහිත වගකීමක් සමස්ත ජාතියම සතුවේ.

මුල් පිටුව

අපගේ විශාලතම වත්කම වන අපේ දරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වඩා හොඳ අනාගතයක් උදාකරගැනීම උදෙසා රජය සමග එක්ව කටයුතු කිරීම සඳහා අප සමග අත්වැල් බැඳ ගැනීමට ඔබ සැමට ආරාධනා කරමු.